სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
მედიცინის
ფაკულტეტი
სამართლის
ფაკულტეტი
ბიზნესის
ფაკულტეტი

 

ბიზნესის ფაკულტეტი

მენეჯმენტი საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

ბიზნესის საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

ბიზნესის საფაკულტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

მენეჯმენტის სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები

მენეჯმენტის სპეციალობის არჩევითი  სასწავლო კურსები