სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
მედიცინის
ფაკულტეტი
სამართლის
ფაკულტეტი
ბიზნესის
ფაკულტეტი

 

ბიზნესის ფაკულტეტი

ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

ბიზნესის საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

ბიზნესის საფაკულტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

ტურიზმის სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები

ტურიზმის სპეციალობის არჩევითი  სასწავლო კურსები