Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
კონფერენციაზე რეგისტრაცია

 • აირჩიეთ ენა
 • პირადი ინფორმაცია
 • სწავლება / ნაშრომი
 • დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

აირჩიეთ 2 სამუშაო ენა / Выберите два языка / Select two languages
ქართული
Pусский
English

პირადი ინფორმაცია

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი:
სქესი:
მდედრობითი
მამრობითი
გყავთ თუ არა თანაავტორი?
მყავს
არ მყავს
დაბადების თარიღი:
სქესი:
მდედრობითი
მამრობითი
სწავლების სემესტრი და საფეხური:
ბაკალავრიატი
ერთსაფეხურიანი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
სექცია:
ირანისტიკა
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები
ბიზნესი
სამართალი
მედიცინა
მევენახეობა-მეღვინეობის

სწავლება / ნაშრომი

სწავლება / ნაშრომი

სწავლების სემესტრი და საფეხური:
ბაკალავრიატი
ერთსაფეხურიანი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
აირჩიეთ პრეზენტაციის ენა
ქართული
Pусский
English
სექცია:
ირანისტიკა
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები
ბიზნესი
სამართალი
მედიცინა
მევენახეობა-მეღვინეობის

დამატებითი ინფორმაცია

შეიყვანეთ ინფორმაცია მეცნიერ-ხელმძღვანელზე
აქვს თუ არა სამეცნიერო ხარისხი
დოქტორი
დოქტორთან გათანაბრებული
მაგისტრი
მაგისტრტან გათანაბრებული
აკადემიური თანამდებობა
პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
ასისტენტ პროფესორი
მოწვეული
საჭიროებთ თუ არა დაბინავებას? (უცხოელი მონაწილისთვის)
ვსაჭიროებ
არ ვსაჭიროებ
ვადასტურებ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეს და ასევე ვადასტურებ, რომ თუკი ჩემი ნაშრომი პასუხობს საორგანიზაციო კომიტეტის მოთხოვნებს, მივიღებ მონაწილეობას კონფერენციის სხდომაზე. საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ ვაცნობებ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

გიწვევთ

ბაკალავრიატისმაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეექვსე 

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად

საქართველოთბილისი, 27 მაისი, 2018  წელი

სექციები:

 • ბიზნესი
 • ირანისტიკა
 • მედიცინა
 • მევენახეობა-მეღვინეობა
 • ჟურნალისტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • სამართალი
 • მომავალ სტუდენტთა სექცია

სამუშაო ენები:

 • ქართული
 • ინგლისური
 • რუსული

მოთხოვნები

 1. კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს; ასევე, კონფერენციის მუშაობაში ჩაერთვებიან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოწაფეები და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის აღსაზრდელები. აღნიშნული კოლაბორაცია  დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებში მეცნიერების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად;
 2. მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. საგანგებო ველებში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინება სავალდებულოა, სხვა შემთხვევაში, სისტემა მონაცემებს არ დააფიქსირებს. სტუდენტი პასუხისმგებელია მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე;
 3. სამეცნიერო საბჭო უფლებამოსილია, არ დაუშვას  არასრული დოკუმენტაციის მქონე აპლიკანტი ან გაუმართავად თარგმნილი თეზისის ავტორი; კონფერენციაში მონაწილეობაზე დასტური ელექტრონულ ფოსტაზე გაეგზავნება განმცხადებელს. კონფერენციაზე დაშვებული  თეზისების ავტორი, დადასტურების შემდეგ, გამოაგზავნის ნაშრომის სრულ ტექსტს;
 4. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები (სამი და მეტი ავტორის მონაწილეობით) არ განიხილება;
 5. თეზისები და  ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი პარამეტრების დაცვით:
 • შრიფტი ქართული ვერსიისათვის - Sylfaen; რუსული და ინგლისური - Sylfaen;
 • ზომა: სათაურები (თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, სასწავლო დაწესებულების დასახელება და სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა)  - 14 Bold;  ძირითადი ტექსტი - 12; 
 • ინტერვალი - 1,5;
 • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

2018 წლის  15  აპრილი

 კონფერენციაზე დარეგისტრირების ბოლო ვადა;    

2018  წლის  30  აპრილი

 აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში   მონაწილეობაზე  თანხმობის შესახებ;    

2018 წლის  20 მაისი

 სრული ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადა;

2018 წლის 27 მაისი

 კონფერენციის გახსნა. 

 

ინფორმაცია მონაწილეთათვის:

 1. კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების თეზისები დაიბეჭდება, ხოლო შეხვედრის ბოლოს ყველა მონაწილეს დაურიგდება სერტიფიკატი; აგრეთვე, სერტიფიკატებით დაჯილოვდებიან სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის პედაგოგები;
 2. მონაწილეს ნაშრომის პრეზენტაციისთვის მიეცემა 8-10 წუთი, დებატებისთვის - 5 წუთი;
 3. უცხოეთიდან კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოსული სტუდენტების  დაბინავებას კსუ უზრუნველყოფს;
 4. სრული ნაშრომი გადმოგზავნეთ  შემდეგ მისამართზე conference@ciu.edu.ge 

საორგანიზაციო კომიტეტი

ჭალაგანიძე  - კსუ-ს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკის აკადემიური დოქტორი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე;  

ბაკურაძე - კსუ-ს ფილოსოფიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნ. ბუთხუზი - მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

ბუკია - კსუ-ს მულტიმედია ცენტრის  რედაქტორი, კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალური  მეცნიერებების დოქტორი;

გაბუნია - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მედიასტუდია „დრო“-ს ხელმძღვანელი;

ო. გოცირიძე - კსუ - ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

დოლიძე - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი;

დოროხინა - კსუ-ს ინოვაციებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის   სპეციალისტი; 

თ.დუდაური - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

ნ. თვალჭრელიძე -  კსუ-ს მოწვეული ლექტორი; განათლების მეცნიერებების დოქტორი;

 კალანდაძე - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, მკითხველთა კლუბის „ქართული ენა არაქართველთათვის“ სექციის ხელმძღვანელი;

კაპანაძე - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

კიკნაძე - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის  მეცნიერებათა დოქტორი; 

კირაკოსიანი - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი;

ლაზარაშვილი -კსუ-ს  ფინანსების ქართული და რუსული საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი, კსუ ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი; 

მაისაია -კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის   მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

მამედოვი - კსუ-ს სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის  სპეციალისტი;

მანაგაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

მიქელაძე - კსუ-ს ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი;

ვ. მოდებაძე - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სოციალური მეცნიერების დოქტორი;

მჭედლიშვილი - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის  სპეციალისტი;

ოლქიშვილი - მულტიმედია ცენტრის კორესპონდენტი;

პარინოსი - კსუ-ს რექტორის თანაშემწე, მოწვეული ლექტორი;

თ. პეტრიაშვილი - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;

უგულავა - კსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

 ფიჩხაია - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი,  კსუ-ს პროფესორი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ქართული და ინგლისურენოვანი  საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი,  მედიცინის აკადემიური  დოქტორი;

ჩხარტიშვილი -კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი,  ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

ც. ცაცკრიალაშვილი - კსუ-ს მევენახეობა მეღვინეობის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;

წივწივაძე - კსუ-ს კანცლერი;

 წივწივაძე - რექტორის მოადგილე;

წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი; 

თ. წირქვაძე - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

ნ.ჭრელაშვილი - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის სტაჟორი;

ხელაია -  კსუ-ს უცხო ენების ცენტრის ხელმძღვანელი;

ხუციშვილი - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი;

ჯაგიევი - მულტიმედია ცენტრის კორესპონდენტი;

ჯიქია - სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.

 

სამეცნიერო საბჭო

ს. გოგიბერიძე - კსუ-ს სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, კონფერენციის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

მ. გედევანიშვილი - კსუ-ს რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

კ. კორძაია - კსუ-ს რექტორი, პროფესორი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ვ. მაჭარაშვილი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

ლ. მეკოკიშვილი - კსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

გ. მეფარიშვილი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის აკადემიური  დოქტორი; 

ნ. მინდიაშვილი - კსუ-ს მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი;

მ. უგრეხელიძე - კსუ-ს სამართლის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის   პროფესორი, სამართლის აკადემიური დოქტორი; 

შ. ქურდაძე - კსუ-ს სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის სპეციალისტი;

ი. ღვინერია - კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი; 

ნ. ჭალაგანიძე - კსუ-ს ჟურნალისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკის აკადემიური დოქტორი;

ი. მახარაშვილი - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საორგანიზაციო კომიტეტს შემდეგ მისამართზეconference@ciu.edu.ge 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;