Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სიახლეები

14
12.17
მასწავლებელთა კონფერენცია
მასწავლებელთა კონფერენცია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მასწავლებელთა კონფერენცია თემაზე:

„ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების და მიდგომების გამოყენება სწავლის პროცესში“

საქართველო, თბილისი, 9 თებერვალი, 2018

            მიზნები:

 • საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებს შორის ერთიანი აკადემიური გარემოს ჩამოყალიბების  ხელშეწყობა;
 • ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის მასწავლებელთა შორის პროფესიული ურთიერთობების განვითარება;
 • საჯარო და კერძო სკოლების საბაზო-საშუალო საფეხურის პედაგოგთა  საქმიანობის სტიმულირება;
 • პედაგოგთა ურთიერთთანამშრომლობის, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება;
 • პედაგოგთა კვლევითი საქმიანობის საგნობრივ სტანდარტთან, ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებთან თავსებადობა და რეალურ საბაზრო მოთხოვნებთან დაკავშირება.

     მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების საბაზო-საშუალო საფეხურის მასწავლებლებს;
 • კონფერენციის თემატიკა  შეუზღუდავია, თუმცა ამავე დროს სასურველია მისი თავსებადობა ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებსა და საგნობრივ სტანდარტებთან;
 • კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი  უფლებამოსილია არ დაუშვას არასრული დოკუმენტაციის მქონე აპლიკანტი;
 • ერთი მონაწილის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი ან გუნდური ნამუშევრები არ განიხილება;
 • კონფერენციის  მონაწილის ნაშრომის პრეზენტაცია _ 10 წუთი, დებატები _ 5 წუთი.

თეზისი და სრული ნაშრომი უნდა შესრულდეს შემდეგი პარამეტრების დაცვით:

 • თეზისში წარმოდგენილი უნდა იყოს სახელწოდება, საკითხის ფორმულირება, აქტუალურობა, კვლევის სიახლე, მიზნები, ამოცანები, კვლევის მეთოდოლოგია, კვლევის მოსალოდნელი შედეგების  ღირებულება და პრაქტიკული გამოყენება.
 • თეზისი უნდა შედგებოდეს არა უმეტეს  300 სიტყვისგან.
 • საკითხის აქტუალურობა: რამდენად მნიშვნელოვანია მოცემული საკითხი განათლების სისტემისთვის. შეგიძლიათ გამოიყენოთ  კვლევები, ანგარიშები, რეკომენდაციები და ა.შ.;
 • თემის ინოვაციურობა და შემოქმედებითი მიდგომა;
 • ნაშრომის სიახლე და პოტენციური წვლილი არსებული პრაქტიკის  გაუმჯობესებაში;
 • ნაშრომის ტექნიკური გამართულობა: აბსტრაქტი დაწერილი უნდა იყოს  აკადემიური ენით, სათაური  უნდა შეესაბამებოდეს თემის შინაარსს, აბსტრაქტის შემადგენელი ნაწილები ლოგიკურად  უნდა ებმებოდეს ერთმანეთს.

შევსებული სარეგისტრაციო ანკეტა გადმოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: teachersconference@ciu.edu.ge

            სარეგისტრაციო ფორმა იხილეთ დანართად (დანართი N 1)

 • კონფერენციის სრულ ნაშრომში წარმოდგენილი უნდა იყოს თეზისში მოცემული საკითხების ვრცელი ვერსია და გამოყენებული ლიტერატურა.  სრული ნაშრომის წინასწარ გადმოგზავნა სავალდებულო არ არის.
 • თეზისისა და სრული ნამუშევრის ტექნიკური მახასიათებლები: ტექსტის შრიფტი - Sylfaen; ზომები - ნაშრომის სახელწოდება - 14 Bold, ძირითადი ტექსტი - 12, ინტერვალი - 1.5.

სამუშაო ენა: ქართული

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება  შეუძლია ნებისმიერი საგნის მასწავლებელს.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

14.01.2018 კონფერენციის სარეგისტრაციო განაცხადისა და თეზისების გადმოგზავნის ბოლო        ვადა; 

22-23.01.2018 თეზისების განხილვის შედეგად, აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას 

კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით;

09.02.2018 კონფერენციის გახსნა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით პროექტის ავტორსა და ხელმძღვანელს მარინა უგულავას შემდეგ ნომერზე: 577211444

 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;