Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკრედიტებულია და მოქმედებს სამი საგანმანათლებლო პროგრამა.  ჟურნალისტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა და საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა.

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა რამდენიმე დამახასიათებელი თავისებურებითაა გამორჩეული. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება. სტუდენტებს საშუალება აქვთ,  დაეუფლონ თანამედროვე ჟურნალისტიკის პროფესიულ სტანდარტებს, იმუშავონ რეალურ სარედაქციო რეჟიმში; მულტიმედია პლატფორმაზე დამყარებული სწავლების მეთოდი შესაძლებლობას იძლევა, სტუდენტებმა თანამედროვე მედიის ყველა საშუალებაში (პრესა, ტელევიზია, რადიო, ახალი მედია) მუშაობისთვის მოსინჯონ ძალები. სასწავლო პრაქტიკული დისციპლინები იმგვარადაა გადანაწილებული, რომ სტუდენტები ამ ტიპის დისციპლინებს ძირითადად V სემესტრიდან ეუფლებიან.

სტუდენტები მონაწილეობენ პერიოდული გამოცემების, ბლოგების, რადიო და ტელეგადაცემების მომზადებაში. საამისოდ კსუ-ში სტუდენტთა საჭიროებებზე ორიენტირებული  სასწავლო გარემოა შექმნილი: ფუნქციონირებს თანამედროვე, უახლესი აპარატურით აღჭურვილი რადიო და ტელეჟურნალისტიკის სასწავლო-შემოქმედებითი სტუდიები და სამონტაჟოები; კომპიუტერული კლასები; მთელ შენობაში ხელმისაწვდომია სწრაფი, უფასო ინტერნეტ-კავშირი; საგანმანათლებლო პროგრამაში რამდენიმე საგნადაა გაწერილი უახლესი ტექნოლოგიების (სპეციფიკური კომპიუტერული პროგრამები) შესწავლა. ბეჭდურ, სამაუწყებლო და ახალ მედიაში მუშაობისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი პროგრამების ცოდნა პროფესიის სპეციფიკიდან და ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. ყოველივე ეს ახალგაზრდების დასაქმებას დიდად უწყობს ხელს.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაზეთისა და ჟურნალის გამოცემას სწავლობენ. ამაში მათ  ეხმარება უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სტამბა. სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი საუნივერსიტეტო გაზეთისა და ჟურნალის პერიოდული გამოცემების საქმიანობაში: აგროვებენ ინფორმაციებს, იღებენ ინტერვიუებს, ამზადებენ მასალებს, მონაწილეობენ გამოცემათა დიზაინის შემუშავებასა და დაკაბადონებაში. სწორედ ამით არის განპირობებული პროგრამაში ისეთი ნოვაციური სასწავლო კურსების არსებობა, როგორებიცაა: „საგამომცემლო სისტემები“, „კონვერგენტული ჟურნალისტიკა“, „მუშაობა მულტიმედია პლატფორმებისათვის“ და სხვ. აღსანიშნავია ისიც, რომ უნივერსიტეტში არსებული საუკეთესო ინფრასტრუქტურის მიუხედავად, ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, სასწავლებლის ფარგლებს გარეთ, სხვადასხვა მედიასაშუალებებში დაეუფლონ პრაქტიკულ უნარებს.  კსუ-ს მემორანდუმები და ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული სამაუწყებლო, ბეჭდურ და ელექტრონულ მედია-ორგანიზაციებთან, მათ შორის, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან, საინფორმაციო სააგენტოებთან, ინტერნეტ-პორტალებსა და პრესასთან.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამის ბაზაზე ფუნქციონირებს მულტიმედია ცენტრი, რომელიც სტუდენტებს მრავალფუნქციურ სასწავლო გარემოს სთავაზობს; მულტიმედია ცენტრში სტუდენტები აქტიურ პრაქტიკულ საქმიანობას ეწევიან. პროფესიონალი კადრების მხარდაჭერით ისინი იღებენ დოკუმენტურ ფილმებს, აკეთებენ სიუჟეტებს, ეცნობიან პირდაპირი ეთერის მუშაობის სპეციფიკას, თავადვე ამონტაჟებენ მასალებს; მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალით, თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრი უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან გარემოში სტუდენტთა დაოსტატებას არსებული ბაზრის მკაცრ მოთხოვნებთან შესაბამისად. უახლოეს მომავალში იგეგმება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრში სტუდენტების მიერ მომზადებული გადაცემებისა  და დოკუმენტური ფილმების ჩვენება ქართულ სატელევიზიო არხებზე.

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის თავისებურებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ გარდა სავალდებულო თეორიული დისციპლინების სწავლებისა, პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება-გაძლიერებაა აქცენტირებული. ამ მიზნით უნივერსიტეტში რამდენიმე ახალი სტრუქტურული რგოლი შეიქმნა. აღნიშნული სტრატეგიული ერთეულების მიზანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება და ახალი კრეატიული მოდელების ამოქმედებაა. ლაბორატორიასა და კვლევით ცენტრებში საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებიც აქტიურად არიან ჩართულნი.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გადიან პრაქტიკას, როგორც უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულ ცენტრებსა და ლაბორატორიებში, ასევე „ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნულ კომიტეტში“.

თანამედროვე საქართველოში განსაკუთრებით იზრდება მოთხოვნა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებსა და დიპლომატებზე, რომლებიც რეალურად შექმნიან ქვეყნის ხვალინდელ პოლიტიკურ სივრცეს. სწორედ ამიტომ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტთათვის საფუძვლიანი ცოდნის მიცემაზე თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიასა და პრაქტიკაში; პროფესიონალი სამეცნიერო კადრების დახმარებით სტუდენტები სწავლობენ პოლიტიკურ იდეოლოგიებსა და თეორიებს, დიპლომატიური და საკონსულო საქმიანობის სპეციფიკას, პოლიტიკური მოვლენების ანალიზს.

უნივერსიტემა  ასევე ახორციელებს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას.

კსუ-ის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს აქვს პრეტენზია, მოამზადოს იმ სტანდარტების ჟურნალისტები და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები, რომლებიც არა მარტო საქართველოში, არამედ  საერთაშორისო  შრომის ბაზარზე იქნებიან კონკურენტუნარიანნი.

 

თანამშრომლობა:

 1. ააიპ „საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია“;
 2. საინფორმაციო სააგენტო შპს „პირველი“;
 3. გაზეთი შპს „ჯორჯია თუდეი“;
 4. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“;
 5. ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი;
 6. „კავკასიის  საზოგადოებრივ სტრატეგიათა ინსტიტუტი“;
 7. მარკეტინგული კომპანია „ემ ქოლორ ჯგუფი“;
 8. სარეკლამო სააგენტო “JWT მეტრო”;
 9.  „მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სკოლა MM School“;
 10. „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი“;
 11.  „საქართველოს სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრი“;
 12.  „საქართველოს მართვის სტრატეგიულ ინსტიტუტი“;
 13.  „სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრი“;
 14. საინფორმაციო სააგენტო „შპს ტელეგრაფი“;
 15. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს საზოგადოებრივი დამცველი“ (ორგანიზაცია არის ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრი-ორგანიზაცია);
 16.  „საქართველოს დამოუკიდებელ  ექსპერტთა კლუბი“;
 17. საინფორმაციო-ანალიტიკური პორტალი - „კვირა“;
 18. შპს „თბილისელები პრინტს“;
 19. საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევების ინსტიტუტი;
 20. სასწავლო ცენტრი "ედუმედიატორი" ;
 21. შპს "TV3" ;
 22. ტელევიზია შპს „ქართული ტვ“;
 23. კავკასიელი ხალხების ეთნოგენეზისის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი;
 24. თავისუფალი პარლამენტი;
 25. ა(ა) იპ "ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი".
 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 31, 49, 61,135, 171, 197.
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 210 52 03;
(+995 32) 230 86 41
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;