Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიზნესის ფაკულტეტი

კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტი საქართველოში ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობებს აერთიანებს და დაინტერესებულ პირებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას სთავაზობს.

ფაკულტეტს ემსახურებიან კვალიფიციური პროფესორები, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები, რაც მაღალი ხარისხის განათლების მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

ფაკულტეტი მუდმივად ზრუნავს, დააკავშიროს სტუდენტები პოტენციურ დამსაქმებლებთან საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში როგორც სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზებით, ასევე პრაქტიკული გასვლითი ლექცია-სემინარებით. ფაკულტეტის სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს, შეინარჩუნოს მიღწეული შედეგები და იზრუნოს უფრო მაღალი წარმატებების მისაღწევად.

კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტი აერთიანებს საქართველოში ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობებს და დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს:

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • მენეჯმენტი (ქართულენოვანი)
 • ტურიზმი (ქართულენოვანი)
 • ფინანსები (ქართულენოვანი)
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • საერთაშორისო მარკეტინგი (ქართულენოვანი, ინგლისურენოვანი)
 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი (ქართულენოვანი)

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი)

ფინანსების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ხორციელდება სხვადასხვა წამყვან ორგანიზაციებში. სტუდენტების სტაჟირება შემდეგში დასაქმების პერსპექტივით უზრუნველყოფილია საბანკო სექტორში, სადაზღვევო კომპანიებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. პროგრამის სტუდენტებისათვის ტარდება გასვლითი ლექციები საქართველოს სხვადასხვა საფინანსო დაწესებულებებში. ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ფასიანი ქაღალდების ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზის სკოლა, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს ბირჟის ვირტუალურ სივრცეში. სტუდენტი სწავლობს რისკების მართვას, ვაჭრობის ფსიქოლოგიას, საბირჟო კომერციის პრაქტიკულ ასპექტებს, კაპიტალის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის გაანალიზებასა და კრიტიკულ გააზრებას.

მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა თანამედროვე სტანდარტებზეა ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოს ბიზნეს საგანმანათ­ლებლო სივრცისათვის ისეთ ახალსა და აქტუალურ მიმართულებებზე, როგორებიცაა გუნდური პროექტების, მეწარმეობისა და ბიზნეს-გეგმების მომზადება და პრეზენტაცია. თეორიული სწავლების პარალელურად პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება ხორციელდება ფაკულტეტზე შექმნილ  ბიზნეს ინკუბატორში, სადაც ხდება ბიზნესიდეების გენერირება, აკუმულაცია და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტების შერჩევა ხდება კონკურსის გზით; მათ შორის გამარჯვებულის პრეზენტაცია წარედგინება ბიზნესსექტორის გარედან მოწვეულ  წარმომადგენლებს საქართველოს წამყვან ორგანიზაციებში.  სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში.

ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სასწავლო კურსებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას; მაგალითად, სასწავლო კურსი  დაჯავშნის საერთაშორისო სისტემები, რომელსაც სტუდენტებს ტურისტული კომპანიის „Discover Georgias” წარმომადგენელი შეასწავლის, ჩამოუყალიბებს უნარებს, მართონ არსებული ეროვნული და საერთაშორისო ჯავშნის სისტემები ტურისტულ ბიზნესში. პროგრამა  საშუალებას აძლევს სტუდენტებს,  შეისწავლონ თანამედროვე ტურისტული ბიზნესგარემოს სტანდარტები და საჭიროებები.

ტურიზმის პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეძლებენ, შეისწავლონ საქართველოსა და მსოფლიოში პოპულარული და აქტუალური  სასტუმროების   მართვის პროგრამა „Opera“, რომელიც დანერგილია ევროპული სასტუმროების ბრენდების მიერ. სასტუმროს ინდუსტრიაში მართვის სისტემა ოპერა ცნობილია, როგორც OPERA (PMS), რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს კომპლექსურ პროგრამულ უზრუნველყოფას; გამოიყენება იმისათვის, რომ მოხდეს ფრონტოფისის, გაყიდვების, დაგეგმვისა და სხვა სერვისების კოორდინაცია. პროგრამის შესწავლის შემდეგ სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატი (ინგლისურსა და ქართულ ენებზე).

პროგრამა  საშუალებას აძლევს სტუდენტებს,  შეისწავლონ თანამედროვე ტურისტული ბიზნესგარემოს სტანდარტები, საჭიროებები.

„საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის“  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ერთ-ერთი მოთხოვნადია, რასაც ყოველწლიურად ამ პროგრამაზე სწავლის მსურველ მაგისტრანტთა მზარდი რაოდენობა ადასტურებს.

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალკონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება; ისინი მზად არიან, წარმატებით დასაქმდნენ სხვადასხვა პროფილის საერთაშორისო კომპანიებში. პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სწავლების ინოვაციური მეთოდების გამოყენებას, სტუდენტებში პრაქტიკული და თეორიული კვლევის უნარ–ჩვევების სიღრმისეულად ათვისებას.

საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა უნივერსიტეტში მოქმედებს როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. პროგრამის ძლიერი მხარეა ორიენტირი საერთაშორისო მარკეტოლოგის აღზრდაზე. პროგრამა მოიცავს ყველა იმ კომპონენტს, რაც საჭიროა მაგისტრის საერთაშორისო ხარისხის შესაბამისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სპეციალისტის აღსაზრდელად. პროგრამის სასწავლო კურსები სტუდენტს აძლევს ფართო და ამავე დროს ღრმა პროფესიულ ცოდნას საერთაშორისო ბაზრების ინდიკატორების შესახებ.

საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში დაგეგმილია ამერიკელი და ევროპელი პროფესორების ჩართვა, რაც ხელს შეუწყობს მაგისტრანტთა მაღალპროფესიულ კადრად აღზრდას და მათ ინტეგრაციას მსოფლიოსთან.

ბიზნესის ადმინისტრირების უზრუნველყოფს უმაღლესი დონის მეცნიერ-მკვლევრის  ჩამოყალიბებას, რომელიც შეძლებს, კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლის საფუძველზე ახალი ცოდნისა და ინფორმაციის აკუმულირებას, აკადემიურ საქმიანობას, ინოვაციური იდეების გენერაცია-რეალიზებას, აქტუალური საკითხების კვლევასა და მეცნიერულ ანალიზს.

პროგრამის წარმატებას განაპირობებს _ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის ჩართულობა ბიზნესის განვითარებისა და სრულყოფის აქტუალური პრობლემების კვლევაში და დოქტორანტებისთვის სწავლის შესაძლებლობა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.

ბიზნესის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია დაუღალავად მუშაობს იმისათვის, რომ  სტუდენტები წარმატებულები, ხოლო კურსდამთავრებულები შრომის ბაზარზე მოთხოვნადნი იყვნენ. 

 

ფაკულტეტი აქტიურად თანამშრომლობს შემდეგ დაწესებულებებთან:

 1. სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგი“;
 2. სადაზღვევო კომპანია „იმედი L”;
 3. სს სადაზღვევოკომპანია "კოპენბური";
 4. ტურისტული კომპანია ჯი.თი.ტური;
 5. სასტუმრო „ფანდი“;
 6. ტურისტული კომპანია - „ვექტორ თრეველ“;
 7. ქართულ-ევროპული მარკეტინგული ასოციაცია;
 8. Gino park;
 9. შპს „აი ქიუ ქლაბ“;
 10. ტურიზმის, რეგიონული განვითარებისა და ინფორმატიკის ევროპული საზოგადოებრივი კოლეჯი;
 11. შპს „ახალშენი 2005“;
 12. სასტუმრო „Citrus” ;
 13. ტურ-ოპერატორი „ნოვატური“;
 14. სასტუმრო „Old Meidan”;
 15. სასტუმრო „ირ-მე-ნი;
 16. სასტუმრო "ბილტმორ თბილისი";
 17. ტურ-ოპერატორი "ინტერმაისტური";
 18. საადვოკატო ბიურო "ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები";
 19. სს სადაზღვევო კომპანია  "ალდაგი";
 20. სს BUSINESS GEORGIA;
 21. სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია;
 22. სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
 23. ტურ-ოპერატორი „ნოვატური“;
 24. სამშენებლო კომპანია "ოპიზარი";
 25. შპს "ვინერია";
 26. სადაღვავო კომპანია "ალფა";
 27. ტურისტული კომპანია "Georgian Tour";
 28.  სს ლიბერთი ბანკი;
 29. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია;
 30. შპს ფინანსური ბიურო.
 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;